fbpx

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro komplexní poradenství psychomotorického vývoje dítěte.

Mgr. Andrea Běhalová, DiS. (www.andreabehalova.cz)

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují smluvní vztah vznikající poskytováním služeb v rámci komplexní poradenství psychomotorického vývoje dítěte, kam patří zejména: poporodní návšteva miminka, poradna psychomotorického vývoje, vaničkování – plavání miminka ve vaně nebo v domácím bazénu, laktační poradenství, výživové poradenství, kojenecká masáž, kraniosakrální a KISS ošetření, využití Australských květových esencií (dále „komplexní poradenství“, „poradenství“, „konzultace“ nebo „služba“), a to Mgr. Andreou Běhalovou, DiS. (dále „Poradce“).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – „Poradce“ a kupujícího (dále „Objednatel“).

1.2. Poskytovatelem poradenství je Mgr. Andrea Běhalová, DiS., se sídlem Ke Lhotě 530, 252 41 Dolní Břežany – Zálepy IČ: 11815213. Jedná se o fyzickou osobu zapsanou v živnostenském rejstříku.

1.3. Objednatelem služeb je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku služeb u Poradce osobně, telefonicky nebo elektronicky (např. na webových stránkách www.andreabehalova.cz, prostřednictvím kontaktního formuláře, na email andrea@behal.cz, využitím služeb Messenger, Facebook, WhatsApp, Instagram nebo jinak).

1.4. Tyto OP jsou platné, nebylo-li mezi stranami dohodnuto jinak.

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby se rozumí komplexní poradenství v oblasti dětského vývoje ve věku 0–18 měsíců. Konzultace se může uskutečnit v rámci osobní návštěvy, obvykle v domácnosti dítěte, online přes předem dohodnuté internetové rozhraní nebo osobně např. v herně bazénu Plaváček Slunečný Vršek, ve Studiu Balance apod. U komplexního poradenství je výstupem rada, popis aktuální situace, návrh řešení, tipy pro každodenní praxi. Pokud to okolnosti dovolí i předpověď možného pokračování vývoje dítěte v budoucnosti.

2.2 V rámci komplexního poradenství může Poradce obeznámit Objednatele s produkty či pomůckami přímo souvisejícími s poskytovanou poradenskou činností. Produkty a jejich cenu najde Objednatel na webových stránkách Poradce pod záložkou „Obchůdek“. Ukázka a případný prodej produktů je pouze doplňková činnost ke hlavní poradenské činnosti.

3. Smluvní vztah

3.1. Smluvní vztah mezi Poradcem a Objednatelem vzniká vyjádřením závazného zájmu, nebo-li odesláním objednávky, Objednatelem. Smluvní vztah znamená, že Poradce je povinen poskytovat Objednateli sjednané služby a Objednatel je povinen uhradit jejich cenu dle platného Ceníku. Nabídka služeb a prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webových stránkách. Objednatel stručně popíše, o kterou službu a v jakém rozsahu má zájem. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a Poradcem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny těmito OP. Podáním objednávky Objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí.

3.2. Poradce není povinen přijmout objednávku Objednatele, pokud:

 • Objednatel již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradil cenu služeb),
 • Poradce má z informací a chování Objednatele pochybnosti, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb,
 • Poradce má pochybnosti, zda má Objednatel opravdový zájem o využívání služeb,
 • Objednatel v minulosti jednal v rozporu s dobrými mravy či jinak haněl Poradce.

3.3. Objednatel si je vědom, že služby komplexního (psychomotorického) poradenství nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav dítěte Objednatele vyžaduje zvláštní péči, je povinen se poradit o čerpání služeb s ošetřujícím lékařem dítěte a je povinen o těchto skutečnostech informovat Poradce. Pokud existují nějaké zdravotní problémy, musí je nejdříve probrat s lékařem a následně i s Poradcem, zdali je vůbec dítě způsobilé řádně čerpat služby. Na základě zdravotního stavu dítěte Poradce rozhodne, zda je v jeho možnostech a odborných znalostech Objednateli poskytnout své služby. Pokud je zdravotní stav mimo možnosti poskytnutí služby Poradcem, může tento odmítnout uzavření smlouvy. Pokud Objednatel zatají Poradci informace o zdravotním stavu svého dítěte, má Poradce právo smluvní vztah ukončit.

3.4. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám.

4. Uzavírání smlouvy

4.1. V případě poskytnutí konzultace Poradcem probíhá uzavření smlouvy na základě předchozí dohody mezi Objednatelem a Poradcem.

4.2. Objednatel na základě poptávky informuje pravdivými údaji Poradce o aktuálním psychomotorickém a zdravotním stavu jeho dítěte nebo o jiných problémech dítěte s tím souvisejících. Jasně popíše, o kterou oblast poradenství má zájem. Smlouva nabývá platnosti potvrzením přijetí objednávky ze strany poradce.

5. Průběh poskytování služeb

5.1. Poradce je povinen poskytovat Objednateli odborné služby na základě svých schopností a znalostí.

5.2. I přesto, že Poradce poskytne služby v souladu s jeho vzděláním a nejlepším vědomím, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Poradce tak není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch Objednatele. Tento závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou Poradce (např. vliv prostředí, zdravotní stav, spolupráce dítěte, ochota a vůle Objednatele dodržovat veškerá doporučení Poradce, pravdivost poskytovaných informací ze strany Objednatele atd.). Řádným dodržováním rad Poradce se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

5.3. Objednatel se zavazuje v maximální možné míře spolupracovat s Poradcem především na úrovni pravdivého předávání informací o vývoji svého dítěte, jeho zdravotním stavu či jeho osobních preferencích, potřebách a přáních v souvislosti s poradenstvím. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.

5.4 Poradce si vyhrazuje právo na případnou změnu obsahu objednané služby, když to bude aktuální stav dítěte vyžadovat. Své důvody sdělí Objednateli a změnu uskuteční s jeho souhlasem.

5.5 Objednatel prohlašuje, že rozumí a bere na vědomí:

 • Jsem si vědom /a, že osobní / online konzultace ohledně péče o dítě je informativní a nenahrazuje zdravotní péči. Jedná se o seznámení s preventivní, pravidelnou, každodenní činností a manipulací, která nenahrazuje terapeutické nebo léčebné postupy, pouze je doplňuje.
 • Rozumím, že nové informace je potřeba nejdříve vstřebat a postupně si na ně zvyknout, chce to trpělivost, čas a pravidelný nácvik, platí to pro mě i mé dítě.
 • Vím, že do poradenství se můžu kdykoliv zapojit otázkou nebo jinou vlastní aktivitou. V případě pochybností i opakovaně v průběhu setkání.
 • Akceptuji informace o různých alternativách, postupech či nových pomůckách. Souhlasím, že mi budou vysvětlené jejich klady, zápory, způsoby i použití. Jejich možný pozitivní i negativní vliv na vývoj dítěte.
 • Chápu, že po odchodu lektorky, může dítě na nové podněty reagovat jinak, než v její přítomnosti (např.: pláč, neochota k spolupráci apod.).
 • Jsem si vědom/a, že Poradce není zodpovědný za moje osobní rozhodnutí ohledně péče o dítě.

6. Dodací podmínky

6.1. V případě objednání konzultace se Poradce zavazuje splnit svou povinnost, domluvit si s Objednatelem co nejdříve vhodný termín.

6.2. Souhlasem s těmito OP dává Objednatel výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Udělením souhlasu pozbývá Objednatel v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Pokud nechce výše uvedený souhlas udělit, dohodne se na tomto s Poradcem. Je však nutno brát na vědomí, že v takovém případě bude služba poskytnuta až po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

6.4. Návrh řešení stávajícího psychomotorického stavu dítěte či laktačního poradenství je vytvořen přímo na míru dítěte Objednatele, kdy tvorbu ovlivňuje mnoho individuálních faktorů. Každý je individualita a plán péče a cvičení pro dítě Objednatele nebude mít s nejvyšší pravděpodobností podobné či stejné účinky na jinou osobu.

6.5 V připadě osobní i online konzultace se považuje smlouva ze strany Poradce za splněnou po poskytnutí Objednané služby.

7. Cena služeb

7.1. Za poskytování služeb je Objednatel povinen uhradit cenu stanovenou na webových stránkách www.andreabehalova.cz. Není-li dohodnuto jinak, je Objednatel povinen uhradit celou částku ihned po dodání služby. Platební podmínky jsou bezhotovostně převodem na telefonní číslo nebo na bankovní účet, který Objednatel najde v ceníku na webových stránkách, přímou platbou v hotovosti nebo prostřednictvím služeb Benefity a benefit plus. Platba je jednorázová. 

7.2. Objednatel nemá nárok na vrácení žádné části ceny služeb po ukončení proběhlého poradenství, nedohodnou-li se Objednatel s Poradcem jinak.

7.3 Ohledně plateb prováděných na základě objednávky služby vystaví Poradce objednateli daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu služby.

8. Reklamace, stížnosti a odstoupení od smlouvy

8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, tj. ode dne potvrzení přijetí objednávky Poradcem. Forma odstoupení od smlouvy je buď písemná dopisem, nebo emailem.

8.2. Vůči Poradci, který Objednateli poskytuje služby, je Objednatel oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu Poradce. Reklamace musí být podána slušnou formou písemně dopisem nebo emailem.

8.3. Při vadném poskytnutí služby, tj. jejím rozporu se smlouvou, má Objednatel právo požadovat opravu nebo doplnění služby nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny služby. Nelze-li vadu odstranit, má Objednatel právo požadovat náhradní plnění nebo od smlouvy odstoupit.

8.4. Vadu je nutné reklamovat, tj. vytknout a oznámit Poradci, bez zbytečného odkladu hned poté, kdy mu byla služba poskytnuta. Poradce je povinen rozhodnout o reklamaci služby ve lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace.

8.5. Poradce provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud Poradce vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne Objednateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud Poradce vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom Objednatele informuje.

8.6. Poradce těmito OP sděluje Objednateli, že na individuální konzultace, které jsou poskytovány osobně, se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy ve všech případech, kdy Objednatel si předem domluvil s Poradcem tím i objednal přesný termín těchto poradenských služeb, ale pak:

 • v určeném termínu službu z vlastní viny neodebral (nedostavil se na domluvenou telefonickou / online konzultaci),
 • se včas neomluvil nejméně 24h před plánovanou konzultací. Pokud dojde ke zrušení později, bude zákazník požádán o zaplacení storno poplatku ve výši 100 % z ceny.

V případě omluvy ze zdravotních důvodů dítěte alespoň 12 hodin předem, spojenou s přesunem termínu, proběhne individuální dohoda.

Tyto podmínky platí pro osobní i online konzultace. 

8.7. Poradce upozorňuje, že předmětem smlouvy o dodávce poradenských služeb není dodání spotřebního zboží, ale poskytovaní poradenských služeb, které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty, vrátit. Poradce při poskytování poradenských služeb postupuje v dobré víře a s maximální odpovědností. Pokud Objednatel není s poradenskými službami spokojen, může se rozhodnout poradenské služby dále od Poradce neodebírat.

9. Vyloučení odpovědnosti

9.1. Poskytovatel služby, Mgr. Andrea Běhalová, se tímto zříká jakékoli odpovědnosti za přesnost informací na webu, veškeré informace uvedené na stránkých www.andreabehalova.cz pocházejí z různých zdrojů, z osobních zkušeností Poradce, jinde uvedených informací a nejsou kompletní. Jejich interpretace může být neúplná a nepřesná, a proto nenese odpovědnost za rozhodnutí ani akce založené na těchto doporučeních. Uvedené myšlenky a doporučení nenahrazují návštěvu lékaře. Konečné rozhodnutí o jejich využití je vždy v rukách uživatele webových stránek. Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli přímou nebo nepřímou škodu či újmu způsobenou využitím podaných informací. 

9.2. Uživatel webových stránek je považován za člověka svéprávného a plně odpovědného za své jednání, chování a své rozhodování. Případný úspěch závisí nejen na znalostech, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako jsou osobní dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, osobní situace, zdravotní stav apod.

10. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

10.1. V souladu se zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), uděluje tímto Objednatel, subjekt údajů Poradci, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se Objednatele, a to včetně zvláštní kategorie údajů.

10.2. Objednatel má právo:

 • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Poradcem,
 • požádat o kopii těchto osobních údajů,
 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
 • požádat o výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) zpracovávaných Poradcem, pokud již pominul účel zpracovávání. Pokud Objednatel souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování nebo pokud jsou Poradcem zpracovávány protiprávně,
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Poradce již údaje nepotřebuje, ale Objednatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků),
 • na přenositelnost údajů (Poradce je povinen vydat osobní údaje Objednateli zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu Objednatele jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
 • kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky,
 • podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je v rámci ČR Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Objednatel kdykoliv odvolat.

10.4 Poradce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR i bez souhlasu Objednatele jen v případech, je-li zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Poradce.

10.5. Poradce se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při poskytování služby dozvěděl, jejichž sdělení třetím osobám by Objednateli mohlo způsobit škodu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud Poradce využije osobní údaje Objednatele ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči Objednateli má, postupem stanoveným zákonem.

11. Mimosoudní řešení sporů

11.1. Dle ust. § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím vzniklého z kupní smlouvy (dále jen „spor“).

11.2. Příslušným orgánem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Internetová adresa ČOI je www.coi.cz.

11.3. Navrhovatel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Záležitosti neupravené smlouvou nebo těmito OP se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v aktuálním znění.

12.2. Poradce je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na webových stránkách na www.andreabehalova.cz.

12.3. Tyto OP jsou účinné ode dne 3. 10. 2022 a jsou nedílnou součástí každé smlouvy.

V Dolních Břežanech, 3. 10. 2022

Mgr. Andrea Běhalová, DiS.

Průvodkyně vývojem dětí. Vývoj dětí v souvislostech.